Grilstad Gård

Grilstad Gård

Boliger

15 rekkehus, 7 leiligheter

Størrelse

8,2 da

Salgstart

Oktober 2020

Ferdigstillt

Juni 2021

Grilstad Gård

Grilstad Gård ligger for seg selv med utsikt over fjorden og Grilstad Marina. Her har det vært et gammelt gårdsanlegg, eid av familien Jensen. Parken og det vernede kulturlandskapet på Grilstad blir nærmeste nabo.

Våningshuset som er vernet, er restaurert og gjort om til tre boligenheter. Den gamle låven er revet og den nye låven framstår som en moderne tolkning av et tradisjonelt bygg. Sammen med stabburet, vil danner dette et hyggelig gårdstun.

Rekkehusene og leilighetene på bakkeplan har en privat uteplass. Leilighetene i 2. og 3. etasje har egne balkonger. I tillegg er det etablert et felles uterom i gårdstunet og et opparbeidet uteareal og hageanlegg mot vest. Her har hver enhet sin egen private plantekasse.

Våningshuset er rehabilitert og inneholder 3 leiligheter.

Prosjektet har egen parkeringskjeller.

Historien om Grilstad

Grilstad er et stort gårdsbruk som før reformasjonen var eid av erkebispembedet, men ble etterpå krongods. Her var det forskjel-lige drivere oppgjennom det 16. og 17. århundre. I 1683 kom gården over på privat eie. Det ble mange forskjellige eiere i perioden fram til 1877, deriblant Søren Bygbal, Thomas Angell, Petter Fredrik Suhm og Otto Sommer. I 1877 ble Skovgård og Charlottenlund frasolgt og konsul Anton Jenssen kjøpte gården. Den har siden vært i hans etterslekts eie.

Gården ble tidligere benyttet som lystgård og landsted, men ble nå helårsbolig. Under 2. verdenskrig ble gården beslaglagt av tyskerne og det ble anlagt kanonstillinger og oppført brakker.

Grosserer Anton Jenssen overtok gården i 1954. Gårdsdriften ble lagt ned på 70-tallet, og den ble frigitt som landbrukseiendom når E6 kom på slutten av 80-tallet.

Siden har Grilstad har vært er et av Trondheims største utbyggings- områder med en god miks av bolig og næringseiendommer.

Arkitekt Skibnes

Gården har arkitektur med enkle detaljer som gjør at den framstår moderne selv om formen er tradisjonell. Selve bebyggelsen gjør at tunet er beskyttet fra vær og vind, og alle enhetene har gode sol og utsiktsforhold!
Av kvaliteter ønsker vi å trekke frem:

  • Uteplass i tilknytning kjøkken
  • Egen hage til de fleste enhetene
  • Bod i kjeller
  • P-plass i kjeller
  • Mulighet for utebod på de fleste enheter
  • Hvitbeiset panel i tak
  • Saltak i 3. etg med terrasse eller takopplett
  • Fellesbod
  • Felles opparbeidet uteområde
  • Vannkran i forbindelse med plantekasser

Grilstad Gård

I byen, på landet

Leangenbukta

Leangenbukta

Med Ladestien i hagen

Boliger

Ca. 500

Størrelse

37 da

Salgstart

Oktober 2020

Ferdigstilles

2028-2030

Leangenbukta

Leangenbukta ligger på Lade i Trondheim, hvor Haakon VIIs gate møter Lade Allé i øst.
Her er det gangavstand til alle hverdagsfunksjoner som dagligvare, kjøpesentre, spesialforretninger, kafè- og spiseplasser og flere treningssentre.

Området er et knutepunkt for kollektivtransport med buss- og metrobussforbindelser, samt Leangen togstasjon. Her blir det kort avstand til E6, som raskt fører deg til Værnes Lufthavn, Midtbyen og byen forøvrig. Store deler av Lade er også bundet sammen av sykkelveier, så her blir det enkelt å ferdes på to hjul.

Unik beliggenhet

Boligprosjektet grenser til kulturlandskapet rundt Leangen Gård, Leangenbukta og Ladestien. Her kan du følge stien, bukt for bukt helt inn til byen, med det den byr på av badeplasser og spisesteder. Den er et populært sted for trening, aktivitet og rekreasjon.

Planarbeid

PIR II arkitekter har utformet reguleringsplanen og utnytter tomtas unike beliggenhet ved Leangenbukta. Bebyggelsen trapper seg ned fra en bymessig bebyggelse langs hovedgatene på den øvre delen av tomta, til en lav og mer åpen struktur mot kulturlandskapet på nedre del.
Uteområdet er skjermet fra trafikken og vil treffe Ladestien som etterhvert vil etablere seg gjennom boligprosjektet.

Reguleringsplanen legger vekt på et godt helhetsbegrep, gode og varierte uterom og særpregede arkitektoniske løsninger. Hovedgrepet ligger i et diagonalt grøntdrag i retning mot fjorden som, sammen med et nett av gangforbindelser, sikrer god sammenheng mellom bydelen og friområdene langs Ladestien.

Grilstad Marina

Grilstad Marina

Byen på vannet

Boliger

Opptil 1000

Størrelse

217 da

Salgstart

Juni 2011

Ferdigstilles

2028-2030

Grilstad Marina boligområde

Hele området er bygd på en kunstig oppbygd halvøy og øy, og er nesten like stort som Midtbyen i Trondheim. Grilstad Marina har boliger, marina, restaurant, næringsareal og flotte uteområder. Nesten 600 boliger bestående av leilighetsbygg, rekkehus og eneboliger står ferdig.

Unik bydel ved fjorden

Grilstad Marina har fort etablert seg som en egen bydel ved fjorden i Trondheim. Hele området er bygd på en kunstig oppbygd halvøy og øy. Fra oppstarten i 2010, er en god miks av næring, service og bolig på plass.

Planarbeid

Reguleringsplan for området ble vedtatt 05.12.2019. Planen er utarbeidet av Lund Hagem Arkitekter med bistand fra en rekke andre fagkonsulenter. Planarbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Trondheim kommune.

Leangen bolig

Leangen bolig

En ny bydel

Boliger

Opptil 2000

Størrelse

120 da

Salgstart

Januar 2022

Ferdigstilles

2038-2042

En ny bydel på gamle Travbanen

På tomta der Leangen travbane ligger i dag, skal det utvikles et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser.

Bydelen skal oppleves som nyttig, tilgjengelig, trygg og attraktiv å bevege seg gjennom og oppholde seg i. Beboere skal få et bredt hverdagstilbud i umiddelbar nærhet. Dette vil bidra til å gjøre hverdagen enkel, redusere behovet for bruk av bil til daglige gjøremål og gjøre det lett å leve miljøvennlig.

Planen legger til rette for dagligvareforretning, treningssenter, kantine, møteplasser og ulike aktivitetstilbud inne og ute. I området inngår også ny offentlig barnehage og helse- og velferdssenter.

Etablering av fellesfunksjoner som lekerom, forsamlingslokaler, verksteder og gjesteleiligheter skal i tillegg gjøre det attraktivt å bo mer kompakt, også for barnefamilier.

En bydel som åpner opp

Området skal være bilfritt, og er tilrettelagt for aktiv mobilitet med tett nett av gang- og sykkelveger, gatetun og turveger. Fra å være en lukket arena og barriere, skal området transformeres til en åpen og attraktiv bydel med ringvirkninger for en større del av byen.

Planarbeid

Reguleringsplan for området ble vedtatt 05.12.2019. Planen er utarbeidet av Lund Hagem Arkitekter med bistand fra en rekke andre fagkonsulenter. Planarbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Trondheim kommune.